PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

PROUD - Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

platforma pro
rovnoprávnost,
uznání a diverzitu

logo
 • Logo ILGA Europe
 • Logo Open Society Foundations
 • Logo Velvyslanectví USA v Praze
 • Logo LUSH Fresh Handmade Cosmetics

U příležitosti Mezinárodního dne proti homofobii a transfobii (17. května) zahajuje činnost nové občanské sdružení PROUD (Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu). Základním východiskem PROUDu je přesvědčení, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech bez jakýchkoli rozdílů. Vizí PROUDu je společnost, ve které nejsou sexuální orientace a genderová identita rozhodující pro kvalitu života. U zrodu PROUDu stojí sdružení, která se zabývají danou oblastí (eLnadruhou, Gender Studies, Charlie, STUD Brno, Prague Pride) a mnoho jednotlivců, kteří podporují vizi a cíle sdružení.

Nike

 

TZ 16. 5. 2011

„Jdu s PROUDem, protože chci, aby o rodičovství rozhodovali odborníci, ne politici. Chci žít v takové společnosti, kde s mým manželem můžeme vychovávat děti v bezpečí.“
(Aleš Rumpel, jednatel PROUDu, ředitel Queer filmového festivalu Mezipatra a držitel výroční ceny Colour Planet za dlouholetou činnosti ve prospěch české LGBT minority )

„Nás právní řád zjevně diskriminuje a stigmatizuje určité skupiny lidí. Proto souzním s přesvědčením PROUDu, že je zapotřebí usilovat o rovnoprávnost, uznání a diverzitu.“
(Martina Štěpánková, jednatelka PROUDu, právnička Poradny pro občanství, občanská a lidská práva)

„Bez PROUDu můžeme čekat na změny desetiletí. Nechci žít ve společnosti, která se tváří jako demokratická a přitom aktivně vytváří občany první a druhé kategorie.“
(Kristýna Ciprová, členka PROUDu, PR manažerka Gender Studies, o. p. s., stipendistka Fulbright-Masarykova programu, v rámci kterého pobývala na stáži v L. A. Gay & Lesbian Center)

“Je třeba, aby tu byl někdo, komu bude skutečně záležet na tom, že být gay nebo lesba by nemělo znamenat být jiný, divný, deviantní, úchylný, ale normální! Aby se ti kluci a holky tamhle někde na Jesenicku nemuseli ve škole bát být sami sebou a měli právo na stejnou lásku jako kdokoli jiný.”
(Zdeněk Sloboda, člen PROUDu, sociolog a vysokoškolský pedagog)

Mezinárodní den proti homofobii a transfobii (tento den došlo v roce 1990 k vyškrtnutí homosexuality z Mezinárodní klasifikace nemocí Světové zdravotnické organizace), každoročně připomíná, že diskriminace na základě sexuální orientace či genderové identity stále existuje. Ačkoli se Česká republika rády pyšní svou tolerancí, tato diskriminace v mnoha oblastech přetrvává:

 • V rozporu s Listinou základních práv a svobod a s Evropskou úmluvou o lidských právech a základních svobodách v České republice nemůžete po uzavření registrovaného partnerství adoptovat dítě.
 • Ačkoli je institut registrovaného partnerství od roku 2006 součástí českého právního řádu, byl vyčleněn z osnovy občanského zákoníku. Toto vyčlenění je z odborného hlediska nesmyslné, neboť registrované partnerství je institutem soukromého práva. Moderní zákoník by měl odrážet platný právní stav a neignorovat existenci registrovaného partnerství v platném právu České republiky.
 • Sexuální orientace či genderová identita několikanásobně zvyšují pravděpodobnost šikany ve škole nebo na pracovišti.
 • Manželství je otevřené pouze osobám opačného pohlaví.
 • Lesbické ženy nemají nárok na umělé oplodnění.
 • Změna pohlaví je podmíněna sterilizací.
 • Ve společnosti nadále chybí pozitivní a nezkreslený obraz LGBT jedinců.

Výše zmíněný (zdaleka ne vyčerpávající) výčet oblastí diskriminace neovlivňuje pouze část společnosti; je zásadní uvědomit si, že dopady diskriminace na základě sexuální orientace či genderové identity se týkají celé společnosti. Kvůli obavám z reakcí okolí mnoho rodičů nepřizná, že jejich dítě je gay, lesba, bisexuální nebo transsexuální, a žije v obavách, že tuto skutečnost někdo zjistí. I otevření rodiče musí často bezmocně přihlížet šikaně svých dětí ve škole či v zaměstnání. Diskriminovaní mohou být i zástupci či zástupkyně heterosexuální společnosti, pokud svým vzhledem či chováním nenaplňují předpokládané normy atd.

Pokud máme žít ve skutečně pluralitní společnosti, je zapotřebí změna. Proto vzniká PROUD – Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu. Oficiální zahájení činnosti PROUDu je spojeno s happeningem u příležitosti Mezinárodního dne boje proti homofobii a transfobii. Plavba na šlapadlech (po i proti proudu) vyrazí ze Slovanského ostrova v 17:05. Společně vyplujeme: proti homofobii, pro rovnoprávnost, pro uznání a pro diverzitu.

 

HLAVNÍ CÍLE PROUDu

Jdeme PROUDem:

PRO lepší vzdělávání
Jsme PRO příznivou atmosféru ve vzdělávacích institucích, kde homofobní a transfobní šikana či nepřátelskost (jak symbolická, tak i fyzická) bude nepřijatelná. Budeme prosazovat přítomnost témat spojených s lesbickou, gay, bisexuální a transsexuální skupinou na všech stupních a ve všech oblastech vzdělávání.

PRO adopce a rodičovská práva
Jsme PRO zlegalizování adopce biologického potomka partnera/ky a PRO legalizaci individuálních i společných adopcí stejnopohlavních párů v registrovaném partnerství.

PRO šťastné dětství a dospívání
Jsme PRO neproblematický coming out (v rodině i v širším okolí).

PRO vyvážený a rozmanitý mediální obraz
Jsme PRO posílení hlasu LGBT komunity a vytvoření nestereotypního obrazu.

PROTI násilí
Jsme PROTI jakémukoli násilí (fyzickému i psychickému), které má kořeny v homofobii či transfobii.

PRO kvalitní stáří
Jsme PRO konec ignorování faktu, že v naší společnosti žije mnoho LGBT seniorů, kteří mohou čelit potížím v běžném životě způsobených strachem z nepřijetí okolím. Veřejně tato skupina téměř neexistuje.

PRO manželství
Jsme PRO zrovnoprávnění partnerských vztahů a tedy dosažení legislativního stavu v ČR, kdy stejnopohlavní páry mohou uzavírat občanský sňatek totožný s institutem manželství různopohlavních párů. Jsme PRO uznání stejnopohlavních svazků za plnohodnotné vztahy rodinné povahy.

PRO přátelské pracovní prostředí
Jsme PRO zajištění ochrany před diskriminací na pracovišti (rozšíření antidiskriminační legislativy o zákaz diskriminace na základě genderové identity, lepší vymahatelnost práva pro LGBT osoby, podpora a prosazování tzv. měkkých opatření mezi firmami a na úřadech – vzdělávání, pozitivní akce apod.).

FaLang translation system by Faboba